SOGNEBÅNDSLØSNING

§ 2. Et medlem af folkekirken kan ved sognebåndsløsning slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, medlemmet hører til.

     Stk. 2. Anmodning fremsættes af medlemmet over for den præst, der ønskes løst sognebånd til. Anmodningen skal indeholde oplysning om medlemmets navn, personnummer og adresse.

     Stk. 3. Samtidig med stiftelse af sognebåndsløsningen skal der tages stilling til, om sognebåndsløseren ønsker at udøve sine parlamentariske rettigheder i en af sognebåndsløserpræstens menighedsrådskredse eller i sognebåndsløserens bopælssogn jf. § 6, stk. 2.

     Stk. 4. På præstens begæring skal der gives oplysning om begrundelsen for ønsket om sognebåndsløsning.

§ 3. Er præsten villig til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, giver præsten ansøgeren meddelelse herom.

§ 4. En præst er ikke forpligtet til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, såfremt hensynet til denne findes at burde vige for afgørende hensyn til præsten eller dennes menighed. En præsts afslag skal være skriftligt og begrundet samt indeholde oplysning om klageadgang.

     Stk. 2. En præsts afslag kan af ansøgeren påklages til biskoppen.

BEK nr 362 af 25/04/2012 Gældende